Privacy policy

YPA BV is een Digital Agency. Dit statement is bedoeld om websitebezoekers te informeren over de wijze waarop YPA de gegevens verwerkt die ingediend worden via de website. De gegevens worden door YPA verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging van de gegevens

We hebben adequate beveiligingsmaatregelen om toegang door niet bevoegden, vernietiging, verlies en eventueel misbruik van de gegevens door niet bevoegde personen te voorkomen.

Analyse gegevens

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Contact gegevens

Doeleinden

De via het contactformulier aan YPA verstuurde persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt om contact op te nemen over het onderwerp van het contactverzoek.

Bewaren

We verwijderen de gegevens die binnenkomen via het contactformulier uiterlijk 4 weken nadat het contactverzoek behandeld is. De gegevens worden op eerste verzoek direct uit ons systeem verwijderd.

Rechten

Om de verstuurde persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen kan er contact op genomen worden met [email protected].

Sollicatie gegevens

Doeleinden

Door de sollicitant aan YPA verstuurde persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt om een effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar vacatures bij YPA, en verwerken deze gegevens alleen voor werving- en selectiedoeleinden. Deze doeleinden zijn:

  • het beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant voor een vacature;
  • contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
Gegevens

We verzamelen en verwerken alleen gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden. Dit betreft minimaal de contactgegevens van de sollicitant, curriculum vitae en motivatie.

Ontvangers

De gegevens van sollicitanten worden alleen verstrekt aan degenen die noodzakelijkerwijs bij de werving en selectie zijn betrokken. We verstrekken geen gegevens van sollicitanten aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Bewaren

We verwijderen de gegevens van de sollicitant uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens gedurende een periode van één jaar, na de beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Tijdens deze periode kunnen we de gegevens van de sollicitant gebruiken voor het geval er bij YPA of één van onze directe partners een geschikte vacature ontstaat. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze gegevens volledig uit ons systeem verwijderd. De gegevens van een sollicitant worden op eerste verzoek direct uit ons systeem verwijderd.

Rechten

Sollicitanten kunnen zich per e-mail tot de afdeling HR van YPA wenden via [email protected] met het verzoek om inzage met betrekking tot de van de sollicitant verwerkte persoonsgegevens. Voorts kan de sollicitant ons verzoeken om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de werving en selectie onvolledig of niet terzake dienend zijn.